Sesja egzaminacyjna

Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 21.06.2024 r. do 07.07.2024 r.

Harmonogramy sesji egzaminacyjnych dla poszczególnych wydziałów posiadają starostowie roku oraz COS (e-mail: cos@po.edu.pl).

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Studiów Politechniki Opolskiej obowiązującym od 01.10.2023 r. (rozdział 4. Zaliczanie okresu studiów)

Wszyscy studenci Politechniki Opolskiej są zobowiązani do zalogowania się do systemu USOSWeb w celu sprawdzenia poprawności przypisanych przedmiotów, poprawności ocen zaliczeniowych z wszystkich form zajęć do systemu USOSWeb i zgłoszenie niezwłocznie ewentualnych niezgodności koordynatorowi najpóźniej do dnia zamknięcia protokołów elektronicznych tj. 10.07.2024 r., godz. 23:59.

Koordynatorem jest prowadzący wykład z danego przedmiotu.

W celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr z długiem punktów ECTS student jest zobowiązany złożyć podanie o rejestrację na kolejny semestr oraz dowód wpłaty za przedmioty powtarzane (nie dotyczy wykładu) najpóźniej do dnia 15.07.2024 r.

Zasady uzupełniania protokołów

Wpisy do protokołów w portalu USOSweb powinny być uzupełnione zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Rozpatrywany przypadek

Wpis w protokole USOSWeb

Dotyczy ćw., lab., itp. Niezaliczona forma zajęć Wpis oceny – „nd (2,0)”

Dotyczy ćw., lab., itp. Zaliczona forma zajęć

Wpis oceny „bdb (5,0), db plus (4,5), db (4,0), dst plus (3,5), dst (3,0)”

Dotyczy egzaminów Niezaliczona forma zajęć

ćw., lab., itp.

1 termin

Wpis oceny-,,nd (2,0)”

II termin

Brak wpisu!

Dotyczy egzaminów Zaliczona forma zajęć

ćw., lab., itp.

1 termin. Student nie zgłasza się na egzamin

Wpis – „nieobecny” *

1 termin. Student zgłasza się na egzamin i zdaje

Wpis oceny „bdb (5,0), db plus (4,5), db (4,0), dst plus (3,5), dst (3,0)”

1 termin. Student zgłasza się na egzamin i nie zdaje

Wpis oceny – „nd (2,0)”

II termin. Student nie zgłasza się na egzamin

Wpis oceny – „nd (2,0)”

II termin. Student zgłasza się na egzamin i zdaje

Wpis oceny „bdb (5,0), db plus (4,5), db (4,0), dst plus (3,5),’dst (3,0)”

II termin. Student zgłasza się na egzamin i nie zdaje

Wpis oceny-,,nd (2,0)”

Dotyczy zaliczenia wykładu Zaliczone lub

Student zgłasza się na zaliczenie i zdaje

Wpis oceny „bdb (5,0), db plus (4,5), db (4,0), dst plus (3,5), dst (3,0)”

Niezaliczone formy zajęć ćw., lab., itp.

Student nie zgłasza się na zaliczenie lub zgłasza się i nie zdaje

Wpis oceny-,,nd (2,0)”

Przy zaliczaniu zajęć z wychowania fizycznego stosuje się zapisy :

  • zaliczono (zal.) dla studentów, którzy uzyskali minimum wymagane do zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego
  • nie zaliczono (nzal.) dla studentów, którzy nie uzyskali minimum wymaganego do zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego

Wpis nieobecny skutkuje utratą I terminu egzaminu.

Wszystkie pozycje w protokole muszą być wypełnione.

Zapis „nieobecny”’ jest zarezerwowany tylko do pierwszego terminu egzaminu. W każdym innym przypadku studentowi nie uczęszczającemu na zajęcia należy w protokole wpisać ocenę „nd” (2,0).

W przypadku zdania egzaminu w pierwszym terminie, pozycja drugiego terminu pozostaje pusta.

Prowadzący zajęcia nie ma już obowiązku drukowania i przekazywania protokołów zaliczeniowych w wersji papierowej do Centrum Obsługi Studenta. Zmiana wynika z rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów oraz Regulaminu studiów Politechniki Opolskiej.