Procedura składania prac dyplomowych

Informacje podstawowe

Student składa pracę za pośrednictwem programu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem obrony (szczegóły w zakładce „Terminy składania prac dyplomowych”. Aplikacja APD umożliwia przeprowadzenie procesu dyplomowania bez konieczności składania dokumentów papierowych. Pełne informacje dotyczące obsługi programu znajdują się na stronie pomocy.
Razem z pracą dyplomową student dołącza do zestawu poniżej wskazane dokumenty – pobrane, uzupełnione i zeskanowane:

  • oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy,
  • dodatkowe informacje do suplementu (uzupełnione dodatkowo w tłumaczeniu na język angielski w przypadku wnioskowania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim),
  • wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim (w przypadku chęci otrzymania takiego odpisu).

Pamiętaj! Pliki należy dołączyć do zestawu razem z pracą dyplomową. Po przekazaniu pracy do sprawdzenia przez program antyplagiatowy nie będzie już możliwości wgrania dodatkowych plików do zestawu. W przypadku niedołączenia do zestawu wymaganych dokumentów , należy przesłać ich skany na adres cos@po.edu.pl.

UWAGA! Poza umieszczeniem pracy dyplomowej oraz wymaganych dokumentów w APD student nie jest zobowiązany do dostarczenia ich wersji papierowych do Centrum Obsługi Studenta. 

Opłata za dyplom

Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020 i w latach późniejszych nie wnoszą opłat za wydanie podstawowego kompletu dyplomu. W komplecie student otrzymuje oryginał i 2 odpisy dyplomu i oryginał i 2 odpisy suplementu – w tym jeden odpis dyplomu i suplementu może być w języku angielskim. Student może otrzymać poza kompletem dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim, za które uiszcza opłatę łączną w wysokości 40 zł.

Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej, wnoszą opłatę za wydanie dyplomu na dotychczasowych zasadach, tzn. 60 zł za komplet podstawowy (oryginał i 2 odpisy dyplomu i oryginał i 2 odpisy suplementu) i 40 zł za dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim.