Praktyki studenckie

Praktyka studencka jest przedmiotem, który student realizuje poza Uczelnią w instytucji zewnętrznej pod kierownictwem opiekuna będącego pracownikiem tej instytucji i pod nadzorem nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję wydziałowego opiekuna praktyk studenckich. Studenci odbywają praktyki obowiązkowe wynikające z programu studiów oraz mogą odbywać praktyki dodatkowe.

W Politechnice Opolskiej zasady odbywania praktyk przez studentów zostały określone w:

  1. Regulaminie Studiów w sprawach, które odnoszą się do odbywania i zaliczania zajęć dydaktycznych;
  2. Regulaminie praktyk studenckich [PDF, 469 KB] w sprawach związanych z organizacją praktyki;
  3. Wydziałowych zasadach praktyk studenckich wydanych przez dziekana w celu uzupełnienia Regulaminu praktyk studenckich o sprawy istotne na poszczególnych kierunkach studiów;
  4. Karcie opisu przedmiotu „Praktyka” (tzw. sylabus).

Wydziałowe zasady praktyk studenckich, informacje o wydziałowych opiekunach praktyk studenckich, odnośniki do kart opisu przedmiotu „Praktyka” i inne ważne sprawy dotyczące praktyk studenckich zostały udostępnione przez poszczególne wydziały: