Koła naukowe

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkodnictwie wyższym:

  • studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych w ustawie;
  • uczelniane organizacje studenckie, a także działające w uczelni stowarzyszenia zrzeszające wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli akademickich, mają prawo występowania z wnioskami do organów uczelni lub do organów samorządu studenckiego w sprawach dotyczących studentów uczelni;
  • organy uczelni mogą przeznaczać środki materialne dla uczelnianych organizacji studenckich i stowarzyszeń;
  • organizacje przedstawiają władzom uczelni sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych środków nie rzadziej niż raz w semestrze;
  • uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji;
  • organem rejestrującym i prowadzącym rejestr uczelnianych organizacji studenckich jest rektor;
  • Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodność jej statutu (regulaminu, deklaracji założycielskiej) z przepisami prawa i statutem uczelni.;
  • Rektor uchyla uchwałę organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodną z przepisami prawa, statutem uczelni lub statutem (regulaminem, deklaracją założycielską) tej organizacji.

Do pobrania:

  1. Zarządzenie 14/2017 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego i samorządu doktorantów [PDF, 4 MB] wraz z załącznikami:

Informacji w sprawie uczelnianych organizacji studenckich udziela: 

Kancelaria Rektora
Opole, ul. Prószkowska 76
tel. +48 77 4498222
e-mail: proroio@po.edu.pl