Zapomoga

Szczegółowe przepisy: Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej § 57 

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przyznawana jest na udokumentowany wniosek o przyznanie zapomogi złożony przez studenta. Można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.

WAŻNE! Wniosek o przyznanie zapomogi składa się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia trudnej sytuacji życiowej, a student ubiegający się o przyznanie zapomogi musi udokumentować, że przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Przesłanki, które mogą być przyczyną przejściowego pogorszenia sytuacji życiowej i stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie zapomogi zawarte są w § 57 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej.

Wniosek o przyznanie zapomogi jest dostępny wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się do systemu USOSweb (po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI). Do wniosku o przyznanie zapomogi, wypełnianego w systemie USOSweb, student jest zobowiązany załączyć dokumenty w formie plików pdf lub jpg, potwierdzające, że znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

WAŻNE! Informacja o terminie uruchomienia możliwości rejestracji wniosków w systemie USOSweb jest zamieszczana na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta.

Student ubiegający się o zapomogę jest zobowiązany do:

  1. wypełnienia i zarejestrowania wniosku w systemie USOSweb;
  2. w trakcie wypełniania wniosku do załączenia w systemie USOSweb dokumentów, w formie plików pdf/jpg, które stanowią podstawę rozpatrzenia jego wniosku, np. zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, orzeczenie sądowe, zaświadczenie z Policji, faktura VAT lub rachunek, które potwierdzają poniesione wydatki w związku z trudną sytuacją życiową, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, dokument potwierdzający utratę źródła dochodu lub leczenie szpitalne bądź inne dokumenty;
  3. po zarejestrowaniu wniosku w systemie USOSweb, do jego wydrukowania i podpisania, a następnie do dostarczenia (bez załączonych w systemie USOSweb dokumentów w formie plików pdf/jpg) do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta.

WAŻNE! Wypełnienie i zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb nie zwalnia studenta z obowiązku złożenia wydrukowanego i podpisanego wniosku do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, a za datę złożenia wniosku przyjmuje się:

  1. dzień złożenia podpisanego wniosku w formie papierowej do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta (osobiście lub za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynek podawczych w holu budynku Łącznik);

lub

  1. dzień nadania podpisanego wniosku w formie papierowej w polskiej placówce pocztowej. 

Jeżeli student złoży wniosek o przyznanie zapomogi:

  • nieprawidłowo wypełniony – wzywa się studenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  • bez załączenia w systemie USOSweb wymaganych dokumentów w formie plików pdf lub jpg – wskazuje się studentowi brakujące dokumenty oraz wzywa się do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

WAŻNE! Wniosek bez załączonych w systemie USOSweb dokumentów w formie plików pdf/jpg, nie może być podstawą przyznania zapomogi. Sama faktura VAT lub rachunek bez zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu, świadczącego o przejściowym pogorszeniu sytuacji życiowej studenta nie jest podstawą przyznania zapomogi. 

W razie wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych w systemie USOSweb, w formie plików pdf lub jpg, wzywa się studenta do dostarczenia oryginałów dokumentów lub do osobistego wyjaśnienia wątpliwości.

Za właściwe skompletowanie wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę rozpatrzenia odpowiedzialny jest student ubiegający się o przyznanie zapomogi.

Całością spraw związanych z pomocą materialną i przyjmowaniem wniosków o stypendia zajmuje się:

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów

Politechnika Opolska, Budynek „Łącznik”, pokój 104
ul. S. Mikołajczyka 16, 45- 271 Opole 

Telefon: 77 449 8500 wew. 7
e -mail:
 stypendia@po.edu.pl