Wysokość świadczeń

Zarządzenie nr  90/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 14 listopada 2022 r. 
w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej w Opolu (zarządzenie nr 66/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 19 lipca 2022 r.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, zarządza się  co  następuje:

§ 1. W roku akademickim 2022/2023 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1050 zł.

§ 2.1. Podstawa naliczania stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 wynosi 2800 zł.

2. Kwota stypendium socjalnego jest różnicą pomiędzy podstawą naliczania a miesięcznym dochodem przypadającym na jedną osobę w rodzinie studenta.

3. W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 kwota stypendium socjalnego nie może przekraczać 1900 zł  i być mniejsza niż 1750 zł.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej w Opolu, w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 student może otrzymać stypendium socjalne zwiększone o kwotę 450 zł miesięcznie.

§ 3. Ustala się następujące stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych obowiązujące w roku akademickim 2022/2023:

1) stopień lekki niepełnosprawności                 –  1000 zł;

2) stopień umiarkowany niepełnosprawności – 1100 zł;

3) stopień znaczny niepełnosprawności         –  1200 zł.

§ 4. Ustala się następujące stawki stypendium rektora dla studentów obowiązujące w roku akademickim 2022/2023:

1) stypendium kategorii I         – 1050 zł;

2) stypendium kategorii II               – 850 zł;

3) stypendium kategorii III       – 650 zł.

§ 5. Ustala się następujące stawki stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, obowiązujące w roku akademickim 2022/2023:

1) stypendium kategorii I    – 1200 zł;

2) stypendium kategorii II    –   950 zł;

§ 6. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 określa odrębne zarządzenie.

§ 7. Ustala się, że maksymalna kwota jednej zapomogi w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 wynosi 3000 zł.

§ 8. Wysokość podstawy naliczania stypendium socjalnego, kwota najniższego i najwyższego stypendium socjalnego oraz kwota zwiększenia stypendium socjalnego w przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej w Opolu, a także maksymalna kwota zapomogi na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 zostaną uzgodnione i ogłoszone zarządzeniem rektora w terminie do dnia 14 marca 2023 r.

§ 9. W roku akademickim 2022/2023 łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może przekroczyć kwoty 2435,80 zł.

§  10. Tracą moc zarządzenia:

1) zarządzenie nr 94/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego;

2) zarządzenie nr 19/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego, kwoty najniższego i najwyższego stypendium socjalnego, kwoty zwiększenia stypendium socjalnego oraz maksymalnej kwoty zapomogi w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 października 2022 r.