Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach można otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Sytuacje w których student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości są szczegółowo opisane w § 15 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej.

Stypendium socjalne przyznawane jest na jeden semestr, na wniosek złożony przez studenta.

UWAGA! Stypendium socjalne przyznawane jest na jeden semestr, dlatego w roku akademickim należy złożyć dwa wnioski:

 • w semestrze zimowym 2022/2023 do dnia 15 października 2022 r.
 • w semestrze letnim 2022/2023 do dnia 10 lutego 2023 r., a w przypadku studentów pierwszego roku przyjętych na studia w semestrze letnim 2022/2023 – do dnia 10 marca 2023 r.

Obowiązkiem studenta, ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne i zgodne z prawdą przedstawienie oraz udokumentowanie sytuacji materialnej swojej i członków swojej rodziny, a za okres obliczania dochodów studenta i członków jego rodziny przyjmuje się poprzedni rok kalendarzowy – 2021.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu studenta do systemu USOSweb (po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI).

Informacje o terminach uruchomienia systemu USOSweb i możliwości składania wniosków o stypendium socjalne na semestr zimowy 2022/2023 i semestr letni 2022/2023 zamieszczane są na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta, a zasady ubiegania się o stypendium socjalne w tych semestrach są szczegółowo opisane w § 16 – § 18 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej. 

W systemie USOSweb student jest zobowiązany do:

 • wypełnienia i zarejestrowania oświadczenia o dochodach – w trakcie wypełniania oświadczenia w systemie USOSweb, student załącza dokumenty, w formie plików pdf/jpg, niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej swojej i swojej rodziny, które stanowią podstawę rozpatrzenia wniosku;
 • wypełnienia i zarejestrowania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego – w trakcie wypełniania wniosku w systemie USOSweb, student załącza dokumenty, w formie plików pdf/jpg, które stanowią podstawę rozpatrzenia wniosku. 

UWAGA!  Druki oświadczeń, które są niezbędne do ustalenia sytuacji materialnej studenta i jego rodziny należy wydrukować z systemu USOSweb, a po wypełnieniu i podpisaniu załączyć w systemie USOSweb w formie plików pdf/jpg.

Po zarejestrowaniu oświadczenia o dochodach i wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb, student  jest zobowiązany do ich wydrukowania i podpisania, a następnie do ich złożenia w formie papierowej (bez załączonych w systemie USOSweb dokumentów w formie plików pdf/jpg) w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, w następujących terminach:

 • w semestrze zimowym do dnia 15 października 2022 r.;
 • w semestrze letnim do dnia 10 lutego 2023 r., a w przypadku studentów pierwszego roku przyjętych na studia w semestrze letnim 2022/2023 – do dnia 10 marca 2023 r.

Wypełnienie i zarejestrowanie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb nie zwalnia studenta z obowiązku złożenia w formie papierowej tj. wydrukowanych z USOSeb i podpisanych: wniosku oraz oświadczenia o dochodach (bez załączonych w systemie USOSweb dokumentów w formie plików pdf/jpg) w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta.

Za datę złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego i oświadczenia o dochodach przyjmuje się:

 • dzień ich złożenia w formie papierowej w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta (osobiście lub za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynek podawczych w holu budynku Łącznik);

  lub
 • dzień ich nadania w formie papierowej w polskiej placówce pocztowej.

UWAGA! Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz oświadczenie o dochodach należy wydrukować dopiero po kliknięciu „zarejestruj”. Wydruk przed zarejestrowaniem, z napisem „niezatwierdzone” jest nieważny.

W razie wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych w systemie USOSweb w formie plików pdf/jpg, wzywa się studenta do dostarczenia oryginałów dokumentów lub do osobistego wyjaśnienia wątpliwości.

Jeżeli student złoży wniosek o przyznanie stypendium socjalnego:

 • nieprawidłowo wypełniony – wzywa się studenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku;
 • bez załączenia w systemie USOSweb kompletu wymaganych dokumentów w formie plików pdf/jpg – wskazuje się studentowi brakujące dokumenty oraz wzywa się do uzupełnienia braków;

w obu przypadkach w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego bądź uzupełnienia brakujących dokumentów, wniosek złożony w systemie USOSweb cofany jest do poprawy / uzupełnienia.

Informację o dokonaniu wymaganych poprawek, student jest zobowiązany przekazać  drogą mailową do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta na adresstypendia@po.edu.pl

Za terminowe złożenie i właściwe skompletowanie wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego odpowiedzialny jest student ubiegający się o stypendium.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w obowiązujących terminach określonych powyżej, może wystąpić z wnioskiem także w trakcie semestru.

Jeżeli student złoży podpisany wniosek oraz oświadczenie o dochodach:

 • do 10 dnia miesiąca – stypendium zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące.
 • po 10 dniu miesiąca – stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny:

 • jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (600,00 zł), student, w trakcie wypełniania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb, zobowiązany jest do załączenia w formie pliku pdf lub jpg aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny;
 • obowiązek załączenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne;
 • w przypadku braku zaświadczenia komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego;
 • zaświadczenie, z treści którego wynika, że student nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub nie figuruje w rejestrze ośrodka pomocy społecznej jest równoważne z brakiem właściwego zaświadczenia – w takim przypadku komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego;
 • jeżeli student, w trakcie wypełniania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb, uzasadni powód niedołączenia zaświadczenia i jednocześnie w sposób przekonujący i rzetelny udokumentuje źródła utrzymania swojej rodziny, załączając w formie plików pdf lub jpg stosowne dokumenty, komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne. Uznanie przez komisję stypendialną, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, stanowi podstawę do odmowy przyznania stypendium socjalnego.

Szczegółowe przepisy: Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej § 15 – § 31