Stypendium rektora

Zarządzenie nr 91/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), § 37 – § 56 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej w Opolu (zarządzenie nr 66/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 19 lipca 2022 r.) w związku z § 6 zarządzenia nr 90/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, zarządza  się  co następuje:

§ 1. Ustala się, że uprawnionych do otrzymania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 jest 9,9 % liczby studentów danego kierunku, formy i poziomu studiów, ścieżki anglojęzycznej kierunku studiów.

§ 2. Ustala się, że stypendium rektora jest przyznawane w trzech kategoriach, uzależnionych od uzyskanej przez studenta liczby punktów, z zastrzeżeniem §3:

1) stypendium kategorii I od 4,90 punktów;

2) stypendium kategorii II      4,20 – 4,89 punktów;

3) stypendium kategorii III do 4,19 punktów.

§ 3. Ustala się, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 studentom kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym) stypendium rektora jest przyznawane w trzech kategoriach:

1) stypendium kategorii I       od 5,20  punktów;

2) stypendium kategorii II       4,40 – 5,19 punktów;

3) stypendium kategorii III do 4,39 punktów.

Natomiast w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 studentom kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), stypendium rektora będzie przyznawane w kategoriach wymienionych w  §2.

§ 4. Ustala się, że stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, jest przyznawane w dwóch kategoriach, uzależnionych od uzyskanej przez doktoranta liczby punktów:

1) stypendium kategorii I od 6,00 punktów;

2) stypendium kategorii II do 5,99 punktów.

§ 5. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia / jednolitych magisterskich na ścieżce anglojęzycznej danego kierunku studiów stacjonarnych I stopniarozpoczynających się w semestrze zimowym,
określa tabela 1.

Tabela 1. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia / jednolitych magisterskich / na ścieżce anglojęzycznej danego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym.
Kierunek studiów Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora
administracja 4,53
architektura 4,60
automatyka i robotyka 4,47
budownictwo 3,72
ekonomia 4,59
elektrotechnika 4,33
energetyka i inżynieria środowiska 4,15
fizjoterapia 4,48
informatyka 4,57
informatyka w języku angielskim 4,70
inżynieria bezpieczeństwa 4,43
inżynieria biomedyczna 7,31
logistyka 4,47
lotnictwo i kosmonautyka 4,69
mechanika i budowa maszyn 4,47
mechanika i budowa maszyn w języku angielskim nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium
mechatronika 4,35
technologia żywności i żywienie człowieka 6,53
technologie energetyki odnawialnej 4,25
turystyka i rekreacja 4,63
wychowanie fizyczne 4,32
wzornictwo przemysłowe 4,73
zarządzanie 4,33
zarządzanie i inżynieria produkcji 4,19

§ 6. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopniarozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 2.

Tabela 2. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym.
Kierunek Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora 
architektura 6,13
ekonomia 5,65
turystyka i rekreacja 5,12
wychowanie fizyczne 5,17
zarządzanie 5,09

§ 7. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia / jednolitych magisterskichrozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 3.

Tabela 3. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia / jednolitych magisterskich, rozpoczynających się w semestrze zimowym.
Kierunek studiów Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora
automatyka i robotyka 3,80
budownictwo 3,49
ekonomia 4,40
elektrotechnika 3,88
energetyka i inżynieria środowiska 4,18
fizjoterapia 4,70
informatyka 4,21
logistyka 4,12
mechanika i budowa maszyn 4,00
mechatronika nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium
 technologia żywności i żywienie   człowieka 4,59
zarządzanie 4,54
zarządzanie i inżynieria produkcji 4,38

§ 8. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych II stopniarozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 4.

Tabela 4. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym.
Kierunek Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora
budownictwo 3,95
ekonomia 4,92
elektrotechnika 4,42
informatyka 4,73
inżynieria środowiska 4,21
mechanika i budowa maszyn 4,57
wychowanie fizyczne 4,80
zarządzanie 4,88
zarządzanie i inżynieria produkcji 4,41

§ 9. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopniarozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), określa tabela 5.

Tabela 5. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym).
Kierunek Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla studentów z rekrutacji w lutym
automatyka i robotyka 5,72
budownictwo 4,61
elektrotechnika 4,88
informatyka 5,24
inżynieria środowiska 5,23
logistyka 6,83
mechanika i budowa maszyn 5,05
zarządzanie i inżynieria produkcji 5,30

§ 10. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na kierunku studiów niestacjonarnych II stopniarozpoczynającym się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), określa tabela 6.

Tabela 6. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na kierunku studiów niestacjonarnych II stopnia, rozpoczynającym się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym).
Kierunek Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla studentów z rekrutacji w lutym
zarządzanie i inżynieria produkcji 5,13

 § 11. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, na poszczególnych dyscyplinach studiów doktoranckich, określa tabela 7.

Tabela 7. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, na poszczególnych dyscyplinach studiów doktoranckich.
Dyscyplina Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora
automatyka i robotyka 8,10
budownictwo 4,67
elektrotechnika 6,50

§ 12. Tracą moc:

1) zarządzenie nr 95/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022;

2) zarządzenie nr 27/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 października 2022 r.