Stypendium rektora

Szczegółowe przepisy: Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej § 37 – § 56

Zrządzenie ws zasad przyznawania stypendium rektora w r.a. 2023/2024 [PDF, 112 KB]

Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania stypendium rektora w semestrze letnim 2023/2024 dla studentów studiów II stopnia z naboru lutowego [PDF, 117 KB]

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym, które uzyskał w poprzednim roku studiów. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora określa Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej.

Stypendium rektora przyznaje się na wniosek złożony przez studenta na okres roku akademickiego dla nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

WAŻNE!

 • Student studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 • Student studiów drugiego stopnia może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium rektora na pierwszym roku tych studiów.
 • Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub
  2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024 jest dostępny wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do USOSweb (po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI). Informacja o terminie uruchomienia możliwości rejestracji wniosków w systemie USOSweb jest zamieszczana na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta.

Ważne! Informacje o terminie uruchomienia systemu USOSweb oraz o sposobie składania dokumentów zamieszcza się na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta.

Student pierwszego roku studiów II stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni, przed zalogowaniem do systemu USOSweb w celu wypełnienia i zarejestrowania wniosku o przyznanie stypendium rektora, zobowiązany jest do przesłania drogą mailową, wysyłając ze swojego indywidualnego uczelnianego konta pocztowego, na adres Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta: stypendia@po.edu.pl:

 • skan zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia, wyliczonej zgodnie z obowiązującym w tej uczelni regulaminem studiów;
 • skanu zaświadczenia o obowiązującej w tej uczelni skali ocen

We wniosku o przyznanie stypendium rektora, oprócz średniej ocen, można wykazać także:

 • osiągnięcia naukowe,
 • osiągnięcia artystyczne
 • osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym; zgodnie z katalogami osiągnięć obowiązującymi od roku akademickiego 2023/2024, określonymi odpowiednio w § 52, § 53 i § 54 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej.

W trakcie wypełniania wniosku o przyznanie stypendium rektora w USOSweb należy załączyć dokumenty (w formie plików pdf lub jpg), potwierdzające wykazane we wniosku osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe oraz skany druków akceptacji tych osiągnięć, dokonane w zależności od wykazanego osiągnięcia, przez prodziekanów ds. dydaktyki, dyrygentów Chóru PO i Orkiestry PO oraz przez prezesa AZS. Druki akceptacji poszczególnych osiągnięć należy pobrać w trakcie wypełniania wniosku o przyznanie stypendium rektora w USOSweb. O potwierdzenie wykazanych we wniosku osiągnięć student winien zwrócić się drogą mailową do jednej ww. osób, w zależności od rodzaju osiągnięcia, a skan uzyskanej akceptacji załączyć do wniosku wypełnianego w systemie USOSweb.

Po zarejestrowaniu wniosku o przyznanie stypendium rektora w USOSweb, student ma obowiązek wydrukować i podpisać wniosek, a następnie złożyć (bez załączonych w systemie USOSweb dokumentów w formie plików pdf/jpg) w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2023 r., a w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim, w terminie do dnia 25 marca 2024r.

WAŻNE! Złożenie wniosku po obowiązujących terminach będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora.

Wypełnienie i zarejestrowanie wniosku o przyznanie stypendium rektora w systemie USOSweb ma charakter czynności technicznej i nie stanowi o złożeniu wniosku. Nie zwalnia studenta z obowiązku złożenia podpisanego wniosku w formie papierowej w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta. Za datę złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora przyjmuje się:

 1. dzień złożenia podpisanego wniosku w formie papierowej w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta (osobiście lub za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynek podawczych w holu budynku Łącznik);

lub

 1. dzień nadania podpisanego wniosku w formie papierowej w polskiej placówce pocztowej.

Jeżeli student złoży wniosek o przyznanie stypendium rektora:

 • nieprawidłowo wypełniony – wzywa się studenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku;
 • bez załączenia w systemie USOSweb kompletu wymaganych dokumentów w formie plików pdf/jpg – wskazuje się studentowi brakujące dokumenty oraz wzywa się do uzupełnienia braków;

w obu przypadkach w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku o przyznanie stypendium rektora bądź uzupełnienia brakujących dokumentów, wniosek złożony w systemie USOSweb jest cofany do poprawy/uzupełnienia. Informację o dokonaniu wymaganych poprawek, student jest zobowiązany przekazać drogą mailową do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta na adres: stypendia@po.edu.pl.

W razie wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych w systemie USOSweb w formie plików pdf/jpg, wzywa się studenta do dostarczenia oryginałów dokumentów lub do osobistego wyjaśnienia wątpliwości.

UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW I STOPNIA!

Szczegółowe przepisy dotyczące stypendium rektora dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego: Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej – § 37, § 47, § 55 ust.4

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; lub
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Student pierwszego roku studiów, który spełnia powyższy warunek, składa wniosek o przyznanie stypendium rektora w formie papierowej (druk wniosku – załącznik nr 15 do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej); bez konieczności wypełnienia i rejestracji wniosku w systemie USOSweb.

Student dostarcza do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta pierwszego roku studiów;
 2. oryginał zaświadczenia wydanego odpowiednio przez organizatora olimpiady międzynarodowej lub komitet główny olimpiady stopnia centralnego, potwierdzający udział w olimpiadzie i uzyskany tytuł laureata lub finalisty, bądź oryginał dokumentu potwierdzającego zdobycie medalu, który jest podstawą do ubiegania się o stypendium rektora.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla studenta pierwszego roku studiów na rok akademicki 2023/2024 wraz ze stosownym zaświadczeniem, należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów, w Centrum Obsługi Studenta w terminie do dnia 14 października 2023 r. Złożenie wniosku po tym terminie będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora.

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się:

 1. dzień złożenia podpisanego wniosku w formie papierowej wraz ze stosownym zaświadczeniem w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta (osobiście lub za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynek podawczych w holu budynku Łącznik);

lub

 1. dzień nadania podpisanego wniosku w formie papierowej wraz ze stosownym zaświadczeniem w polskiej placówce pocztowej.

Ważne!

W chwili uruchomienia możliwości wypełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora w systemie USOSweb, wniosek będzie dostępny tylko w formie formularza elektronicznego, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb. Informacja o terminie uruchomienia możliwości rejestracji wniosków w systemie USOSweb zostanie zamieszczana na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta.


Całością spraw związanych z pomocą materialną i przyjmowaniem wniosków o stypendia zajmuje się:

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów

Politechnika Opolska, Budynek „Łącznik”, pokój 104
ul. S. Mikołajczyka 16, 45- 271 Opole

Telefon: 77 449 8500 wew. 7
e -mail:
 stypendia@po.edu.pl