Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się student, który posiada jedno z orzeczeń:

 • o niepełnosprawności;
 • o stopniu niepełnosprawności;
 • o całkowitej niezdolności do pracy albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • o zaliczeniu do grupy inwalidów, o którym mowa w art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na wniosek złożony przez studenta wraz z jednym z powyższych orzeczeń, które jest podstawą rozpatrzenia wniosku.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są wyłącznie w formie formularza elektronicznego, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb (po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI).

Informacja o terminie rozpoczęcia składania wniosków w systemie USOSweb jest zamieszczana na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta.

Student ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych jest zobowiązany do:

 • wypełnienia i zarejestrowania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb;
 • po zarejestrowaniu wniosku, do jego wydrukowania i podpisania;
 • złożenia wniosku w formie papierowej wraz z orzeczeniem w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, w terminie do dnia 15 października 2022 r.

Wypełnienie i zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb nie zwalnia studenta z obowiązku złożenia podpisanego wniosku w formie papierowej wraz z orzeczeniem w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta.

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się:

 • dzień złożenia podpisanego wniosku w formie papierowej wraz z orzeczeniem w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta (osobiście lub za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynek podawczych w holu budynku Łącznik);

  lub
 • dzień nadania podpisanego wniosku w formie papierowej wraz z orzeczeniem w polskiej placówce pocztowej.

Jeżeli student złoży wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • nieprawidłowo wypełniony – wzywa się studenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku;
 • bez załączenia orzeczenia – wskazuje się studentowi brakujące dokumenty oraz wzywa się do uzupełnienia braków;

w obu przypadkach w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w obowiązującym terminie do dnia 15 października 2022, może wystąpić z wnioskiem w trakcie semestru.

Jeżeli student złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z orzeczeniem:

 • do 10 dnia miesiąca – stypendium zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące;
 • po 10 dniu miesiąca – stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

W sytuacji wątpliwości dotyczących złożonego wniosku lub orzeczenia, studenta wzywa się do osobistego wyjaśnienia wątpliwości.

Szczegółowe przepisy: Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej § 32 – § 36


Całością spraw związanych z pomocą materialną i przyjmowaniem wniosków o stypendia zajmuje się:

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów

Politechnika Opolska, Budynek „Łącznik”, pokój 104
ul. S. Mikołajczyka 16, 45- 271 Opole

Telefon: +48 77 449 8500 wew. 7
E-mail: stypendia@po.edu.pl