Stypendia ministra

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia
dla studentów na rok akademicki 2022/2023

Studenci Politechniki Opolskiej, który wykazali się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, w myśl obowiązujących przepisów, mogą zgłosić do Rektora Politechniki Opolskiej swoją kandydaturę o przyznanie stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2022/2023.

Wyłączne prawo do złożenia wniosków o przyznanie stypendium ministra dla studentów Politechniki Opolskiej przysługuje Rektorowi.

Stypendium nie przysługuje studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

  • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni.

Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

Stypendium ministra nie przysługuje również studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia I stopnia.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury o przyznanie stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2022/2023, student jest zobowiązany:

  1. w terminie do dnia 10 października 2022 r., przesłać ze swojego indywidualnego uczelnianego konta pocztowego na adres l.ziolkowska@po.edu.pl wiadomość w której zgłosi swoją kandydaturę;
  2. po otrzymaniu drogą mailową, loginu i hasła do konta pomocniczego w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (https://osf.opi.org.pl/), uzupełnić, w terminie do dnia 17 października 2022 r. swój wniosek o przyznanie stypendium ministra. Wykazane we wniosku osiągnięcia należy udokumentować załączając do wniosku oświadczenia (przykłady oświadczeń studenta znajdują się w linku poniżej), zaświadczenia lub regulaminy dotyczące wykazanych osiągnięć.

Kandydatury zgłoszone po terminie lub zgłoszone w sposób niekompletny nie będą uwzględniane. Rektor może także podjąć decyzję o wycofaniu wniosku, który nie będzie spełniać warunków formalnych lub nie będzie zawierać żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

Materiały niezbędne do wypełnienia wniosku: