II etap zapisów na język obcy w ramach lektoratu językowego – wybór grup zajęciowych

6 Luty, 2024

Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych. Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze letnim 2023/2024r. Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązują następujące zasady zapisów na lektoraty z języków obcych.

§11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

Zapisy są dwu etapowe. I etap, który odbył się w semestrze zimowym 2023/2024, miał na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z jakiego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru na lektorat w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

II etap odbędzie się 20 – 22 lutego 2024 r., studenci dokonują wyborów konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup,
w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Szczegółowe informacje na temat zapisów w semestrze zimowym roku akademickiego  2023/2024.

  • STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

KIERUNKI: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, ekonomia, zarządzanie, dietetyka i jakość żywności – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku (2 sem.)

  • STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

KIERUNKI: dietetyka i jakość żywności, zarządzanie – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku (2 sem.)

  • STUDIA II STOPNIA STACJONARNE:

KIERUNKI:

wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na
 I roku 2 sem.

logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji – obecny I rok (2 sem.) język obcy na II roku (3 sem.)

  • STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE:

KIERUNKI:

budownictwo – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na II roku (2 sem.),

mechanika i budowa maszyn – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na II roku (2 sem.)